Dyer të xhamit

Kemi mundësi që të ofrojmë pajisje komplete për objekte banimi dhe biznese si dhe hotele, për çka kemi mjaftë eksperiencë. Ekipi ynë profesional është i aftë që t’i përgjigjet në sfidat e sotme për zgjidhje bashkëkohore arkitekturale. Përgatitja teknike, prodhimi si dhe montimi janë në nivel të lartë, çka tregojnë edhe projektet e realizuara.

Kategoria:


Projekte tona

Disa projekte të realizuara